กลับหน้าหลัก
กลับหน้าแรก
   
   
                         
   
 
 
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
รูปภาพ
1.
นายเฉลิม
มุ้งเงิน
ประธานกรรมการ
2.
นายยงยุทธ
ลินคำ
รองประธานกรรมการ
3.
นายทรงพล
นันทะชัย
รองประธานกรรมการ
4.
นายประทวน
ขันทะ
เลขานุการ
5
นายสิงห์ไล
คำมารุณ
เหรัญญิก
 
 
     
     
   
 
 
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
รูปภาพ
1.
นายพิศณุ
ไชยนิเวศน์
ประธานกรรมการเงินกู้
2.
นายจันทร์ทิพย์
เมืองใจคำ
รองกรรมการ
3.
นายปราณี
อินต๊ะใจ
เลขาฯ เงินกู้
4.
จสอ.สายัณห์
ยินดีถิ่น
กรรมการฯ
5
นายมนุญ
ธรรมปัญญา
กรรมการฯ
 
 
     
     
   
 
 
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
รูปภาพ
1.
นายสุข
มูลารัตน์เสถียร
ประธานกรรมการศึกษา
2.
นายจำนงค์
ปันตุ้ย
เลขานุการฯ
3.
นายบุญส่ง
ดงคำฟู
กรรมการฯ
4.
นายอานันต์
วรวัฒนสกุล
กรรมการฯ
5
นายสมศักดิ์
ดีทิตย์
กรรมการฯ
 
 
     
     
   
 
 
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายบุญส่ง
ดงคำฟู
ประธานอนุกรรมการฯ
2.
นายปราณี
อินต๊ะใจ
กรรมการฯ
3.
จสอ.สายัณห์
ยินดีถิ่น
กรรมการฯ
4.
นายมนุญ
ธรรมปัญญา
กรรมการฯ
5
นายจันทร์ทิพย์
เมืองใจคำ
กรรมการฯ
6
นายสมศักดิ์
ดีทิตย์
กรรมการฯ
       
 
 
     
     
   
 
 
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายจำนงค์
ปันตุ้ย
ประธานอนุกรรมการฯ
2.
นายอานันต์
วรวัฒนสกุล
กรรมการฯ
3.
นายสุข
มูลารัตนเสถียร
กรรมการฯ
4.
นายจันทร์ทิพย์
เมืองใจคำ
กรรมการฯ
 
 
     
     
   
 
 
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายปราณี
อินต๊ะใจ
ประธานอนุกรรมการฯ
2.
นายบุญส่ง
ดงคำฟู
กรรมการฯ
3.
นายมนูญ
ธรรมปัญญา
กรรมการฯ
4.
นายสมศักดิ์
ดีทิตย์
กรรมการฯ
5
จสอ.สายัณห์
ยินดีถิ่น
กรรมการฯ
 
 
     
     
   
 
 
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายอานันต์
วรวัฒนสกุล
ประธานอนุกรรมการฯ
2.
นายจันทร์ทิพย์
เมืองใจคำ
กรรมการฯ
3.
นายบุญส่ง
ดงคำฟู้
กรรมการฯ
4.
นายสุข
วรวัฒนสกุล
กรรมการฯ
5
นายจำนงค์
ปันตุ้ย
กรรมการฯ
6
นายสมศักดิ์
ดีทิตย์
กรรมการฯ
 
 
     
 
 
นายเฉลิม  มุ้งเงิน