กลับหน้าหลัก
   
กลับหน้าแรก
 
 
 
 
นายชัยวิเศษ  ดีสุวรรณ์ ปราญสหกรณ์
 
ประวัติ
 
  นายชัยวิเศษ  ดีสุวรรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2501 อายุ 55 ปี  
ที่อยู่ 1หมู่ 6 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพเกษตกร ทำสวนลำไยผสมผสาน มีประสบการณ์การทำงานด้านสหกรณ์มากกว่า 24 ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2535 เป็นประธานกลุ่ม 37 บ้านดงป่าซาง ตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2539 - 2553 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นประธานสหกรณ์ ปี 2554 - 2557 เป็นรองประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ปี 2556  
     
  รางวัลที่เคยได้รับ  
  1.  รางวัลประธานกรรมการสหกรณ์ดีเด่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2554  
  2. โล่รางวัลปราชญ์สหกรณ์ประจำปี 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่  
นายชัยวิเศษ  ดีสุวรรณ์
ปราชญ์สหกรณ์ 2554
ประธานสหกรณ์ดีเด่น 2554
 
   
     
     

   
  ประวัติ  
     
 
นางวิลาวัลย์  พุทธวงศ์  เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2504
 
การศึกษา ปวส.สาขาการบัญชชีจากสถาบัน โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
เข้ามาทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2528 จนถึงปัจจุบัน ได้ 26 ปี 8 เดือนได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้น 2 ขั้นมาโดยตลอด
 
     
  รางวัลที่เคยได้รับ  
  1.  รางวัลพนักงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2554  
  2.  รางวัลพนักงานบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประเภทสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2554  
  3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พนักงานบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2554  
นางวิลาวัลย์  พุทธวงศ์
พนักงานบัญชีดีเด่น ระดับภาค
ประจำปี 2554