กลับหน้าหลัก
   
กลับหน้าแรก
 
 
 
 

บริการเเบบมิตร    คู่คิดสินเชื่อ     เอื้อเฟื้อเเบ่งปัน   ทันใจทุกเหตุการณ์ธุรกิจสินเชื่อ
                  

           บริการเงินกู้ให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกสามัญโดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นสมาชิก และไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน ที่ดิน โดยสมาชิกที่จะสามารถกู้เงินกับทางสหกรณ์ได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสามัญ

ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ (โฉนดที่ดิน ในเขตพื้นที่ อ.สันป่าตอง และ อ.แม่วาง)

ต้องเป็นสมาชิกสวัสดิการสังคม (ฌาปนกิจสังเคราะห์)

ต้องหักเงิน 5% ของวงเงินกู้สมทบเข้าหุ้น

ประเภทสัญญาเงินกู้

                สัญญาระยะสั้น                    กำหนดชำระคืนเงินกู้            ไม่เกิน     1              ปี
                สัญญาระยะปานกลาง         กำหนดชำระคืนเงินกู้            ไม่เกิน     6              ปี
                สัญญาระยะยาว                   กำหนดชำระคืนเงินกู้            ไม่เกิน     8              ปีชั้นสมาชิก,วงเงินกู้ และ อัตราดอกเบี้ย

ชั้นสมาชิก
วงเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย
พิเศษ
1,200,000 บาท
5    บาท
1
800,000 บาท
6.5 บาท
2
500,000 บาท
7    บาท
3
300,000 บาท
7.5 บาท
กู้ซื้อวัสดุ
หุ้นค้ำ 70%
4 บาท
เงินฝากค้ำ 80%


เอกสารประกอบการกู้

1
สมุดคู่มือสมาชิก (เล่มสีเขียว)
2
สมุดเงินเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ (เล่มสีแดง)
3
สมุดเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีฟ้า)
4
สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผู้กู้
5
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกผู้กู้
6
สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
7
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส
8
สำเนาทะเบียนสมรส
9
หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน (กรณีใช้ที่ดินของผู้อื่นจดจำนอง)

หมายเหตุ :         การทำเรื่องกู้ทุกครั้งสมาชิกจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมและต้องนำคู่สมรสและเจ้า ของที่ดิน  ในกรณีใช้ที่ดินของผู้อื่นมาเป็นหลักประกันเจ้าของที่ดินเเละคู่สมรสจะต้องมาเซ็นต์เอกสารโดยพร้อมกัน


การจัดชั้นสมาชิกของแผนกสินเชื่อ

หลักเกณฑ์ของแผนกสินเชื่อในการชำระต้นเงิน/ดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก

คะแนนผลการชำระ
    
 
     -  ผิดชำระทั้งต้นเเละดอกเบี้ยเงินกู้
     -  ผิดชำระต้นเงินเเต่ชำระดอกเบี้ยได้
     -  ชำระต้นเงินเเละดอกเบี้ยได้ตามสัญญา ( ย้อนหลัง 2 ปี )

= 0      คะแนน
= 30    คะแนน
= 60    คะแนน

คะเเนนสะสม


     1.  ฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ 365.- บาท ในปีนั้น ๆ หรือมีครบ 5,500.- บาท
     2.  เพิ่มหุ้นในปีนั้น ๆ ไม่ต่ำกว่า 120.- บาท
     3.  เข้าร่วมประชุมกล่ม 2 ครั้ง ในปีนั้น ๆ ครั้งละ 10 คะเเนน รวม
= 10  คะเเนน
= 10  คะเเนน
= 20  คะเเนน

ให้นำคะเเนนสะสมของสมาชิกสหกรณ์ฯ ( คะเเนนตามหน้าที่สมาชิก ) มารวมกับคะเเนน
หลักเกณฑ์ของแผนกสินเชื่อในการชำระต้นเงิน / ดอกเบี้ยของสมาชิกฯ


คะเเนนรวมได้          0          -          65           คะเเนน
                              66          -          75           คะเเนน
                              76          -          85           คะเเนน
                              86          -         100          คะเเนน
= ชั้น  3
= ชั้น  2
= ชั้น  1
= ชั้น  พิเศษ

ชั้นพิเศษของเเผนกสินเชื่อ


                               1. ได้สิทธิการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ
                               2. ได้สิทธิการกู้เงินวงเงินสูงสุดของสหกรณ์
                               3. ได้สิทธิในการเบิกค่าเสียโอกาสในการทำงานจากการเจ็บป่วย อีก 100 บาท
                               4. ได้สิทธิอื่น ๆ ตามที่เเผนกสินเชื่อ กำหนด


ตารางการจ่ายเงินกู้เเผนกสินเชื่อ  ประจำปี 2558


เมษายน
 
พฤษภาคม
 3 เมษายน 2558
พิจารณาเงินกู้
  8 พฤษภาคม 2558
พิจารณาเงินกู้
 8 เมษายน 2558
จ่ายชั้น 1
  12 พฤษภาคม 2558
จ่ายชั้น 1
 9 เมษายน 2558
จ่ายชั้น 2
  14 พฤษภาคม 2558
จ่ายชั้น 2
10 เมษายน 2558
จ่ายชั้น 3
  15 พฤษภาคม 2558
จ่ายชั้น 3
22 เมษายน 2558
พิจารณาเงินกู้
  22 พฤษภาคม 2558
พิจารณาเงินกู้
27 เมษายน 2558
จ่ายชั้น 1
  26 พฤษภาคม 2558
จ่ายชั้น 1
28 เมษายน 2558
จ่ายชั้น 2
  27 พฤษภาคม 2558
จ่ายชั้น 2
29 เมษายน 2558
จ่ายชั้น 3
  28 พฤษภาคม 2558
จ่ายชั้น 3


รายชื่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เวร และ กลุ่มร้บผิดชอบ


ชื่อ - สกุล
เวร
กลุ่มรับผิดชอบ
เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณเอนก ปวงเรือน
จันทร์
4,9,10,19,24,26,31,32,36,49,50,53,
73,75,79,87
083-2034224
085-7082799
คุณสุชานาฏ ปิ่นตระกุล


คุณสมคิด ชมชื่น
อังคาร
1,2,40,41,42,56,59,90,91,99,
100, 101,102

8,38,43,46,65,69,70,71,76,78,81,
82,88, 104,109
089-5344980

089-8540140
คุณโยธิน หน่อคำ
พุธ
3,11,12,,25,33,34,55,60,61,67,
72,92,96,97,98,103,107
081-7065503
คุณสุพิศ อารีมิตร


คุณนิพันธ์ เเสนสกุล
พฤหัสบดี
13,20,21,22,23,27,28,29,30, 37,
45,48,54,62,66,68,83,84,85,110

5,6,7,14,16,17,18,35,57,64,89,105,
39,93
085-6940269

081-2892722
คุณจรรจิรา เเก้วปัน
ศุกร์
15,44,47,52,58,63,74,77,80,86,94,
95,106,108
089-9538740