กลับหน้าหลัก
   
กลับหน้าแรก
 
     
  แบบฟอร์มสหกรณ์  
     
 
 
 
ลำดับที่
หัวข้อ
เปิดอ่าน
ดาวโหลด
1
ฟอร์สมัครสมาชิกสหกรณ์
2
ฟอร์สมัครสมาชิกสวัสดิการสังคม
3
ฟอร์ใบมอบอำนาจ
 
 
 
     
 
  ข้อบังคับ และ ระเบียบสหกรณ์  
 
 
 
 
ลำดับที่
หัวข้อ
เปิดอ่าน
ดาวโหลด
1
ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
2
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วยเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
3
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วยการสอบสวนและลงโทษสำหรับ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง)
4
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
ของคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2554 )
5
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายใน
และการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 2554 )
6
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วยสวัสดิการสังคม พ.ศ.2554)
7
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ.2554 )
8
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย การใช้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2553)
9
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย การประกันหนี้แก่สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรสันป่าตอง จำกัด พ.ศ.2557 )
10
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย กลุ่มสมาชิก 2557)
11
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ พ.ศ.2556)
12
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ)
13
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2556)
14
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล)
15
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย ที่ปรึกษาของสหกรณ์)
16
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงิน
ฝากประจำ )
17
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการ
มาจำหน่าย พ.ศ.2556 )
18
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ของสมาชิก พ.ศ.2556 )
19
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน)
 
 
 
 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 2553