กลับหน้าหลัก
   
กลับหน้าแรก
 
 
 
 
               
 
 
ที่อยู่ : 238 หมู่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์. 053-311296-7 แฟกซ์. 053-311309
 
     
 
ความเป็นมา
          สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2477 โดยเกษตรกรตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอ สันป่าตอง ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กขึ้นรวม 6 สหกรณ์ ต่อเมื่อปี พ.ศ.2490 ได้มีการ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองขึ้นในท้องที่อำเภอสันป่าตอง พร้อมทั้งได้จัดสหกรณ์การขายพืชผลขึ้น อีก1สหกรณ์ และ ในเวลาเดียวกันได้มีการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก 32 สหกรณ์"
          ต่อมากระทรวงพัฒนาการเเห่งชาติมีนโยบายที่จะรวบกิจการของสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กระดับหมู่บ้านเข้าเป็น สหกรณ์ การเกษตรระดับอำเภอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น ดังนั้น หลังจากที่ได้มีประกาศใช้พระราช บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 สหกรณ์หาทุนขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกของถนนสาย เชียงใหม่ - ฮอด จำนวน 21 สหกรณ์ จึงได้ควบเข้าเป็น "สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองหนึ่ง จำกัด" ได้รับการจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2513 มีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 453 คน ส่วนสหกรณ์สหกรณ์หาทุนซึ่งตั้งอยู่ทางฟากตะวันออกของถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด อีก 17 สหกรณ์ ได้ควบเป็น "สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองสอง จำกัด" ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 มีสมาชิก ทั้งสิ้น 373 คน
           ในปีเดียวกันราษฎรในท้องที่ ตำบลสันกลาง แม่ก๊า และ ท่าวังพร้าว ซึ่งใช้น้ำจากฝายปวงสนุก ได้รวมตัวจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นโดยใช้ชื่อ "สหกรณ์บำรุงที่ดินฝายปวงสนุก จำกัด"
ต่อมาทางราชการมีนโยบายที่จะควบสหกรณ์ที่มีลักษณะ การดำเนินงานคล้ายคลึงกันเป็นสหกรณ์เดียวกัน สกรณ์การเกษตรสันป่าตองหนึ่ง จำกัด,สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองสอง จำกัด และ สหกรณ์บำรุงที่ดินฝายปวงสนุก จำกัด จึงได้ควบรวมเป็นสหกรณ์เดียวกันโดยใช้ชื่อว่า "สกรณ์การ เกษตรสันป่าตอง จำกัดโดยได้จดทะเบียนเมื่อ 1 เมษายน 2518