กลับหน้าหลัก
   
กลับหน้าแรก
   
   
 
 
 

 
 
นางสุจิตรา มะโน
รักษาการผู้จัดการ
 นายทองคำ  แสงสว่าง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางวิลาวัลย์  พุทธวงค์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางอภิวรรณ  ปันแก้ว
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าแผนกบัญชี
นางปราณี  เขตต์วัง
หัวหน้าแผนกการเงิน
นางรีณภัทช  สมเครื่อง
หัวหน้าแผนกวัสดุฯ
นางลาวรณ์  ไชยวรรณ์
หัวหน้าแผนกธุรการ
นางสายทอง  วียะศรี
หัวหน้าแผนกรวบรวม
นางกรองจิตร  เมฆรา
หัวหน้าแผนกสวัสดิการ


นายธนวน  พุทธวงศ์
หัวหน้าแผนกทั่วไป
นางเยาวลักษณ์  ฟักทอง
หัวหน้าแผนกปั๊มน้ำมัน
นายสันติ  สายคำปา
หัวหน้าแผนกส่งเสริม
หัวหน้าแผนกเงินฝาก
นางวิลาวัลย์  มุ้งเงิน
หัวหน้าแผนกซุปเปอร์ฯ
นายกฤษณ์  สันศิริ
หัวหน้าแผนกแปรรูป

 
นายวสันต์  ยืนสา
หัวหน้าแผนกสินเชื่อ