กลับหน้าหลัก
กลับหน้าแรก
   
  ดาวโหลดบัตรสมัครสมาชิก  สมัครสมาชิกออนไลน์  
 
 
 
ขั้นตอนที่ 1         ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิก ดังนี้
                            1.  ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมการอยู่ในท้องถิ่นที่
                                 ดำเนินงานของสหกรณ์
                            2.  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
                            3.  เป็นผู้ซื่อสัตย์  มีชื่อเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
                                 และรู้จักประหยัด
                            4.  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
                            5.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเป็นผู้มีหนี้สินพ้นตัว
                            6.  ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผิดเว้นแต่พ้นกำหนดแล้ว
   

ขั้นตอนที่ 2         เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
                            ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยการขอรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่งานหุ้นพร้อมอบรมได้ทุกวันพุธแรก และ พุธที่สองของเดือน โดยนำเอกสารหลักฐานประการสมัคร ดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ผู้สมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  คู่สมรส (กรณีนำคู่สมรสเข้าสวัสดิการสังคมด้วย)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน  คู่สมรส (กรณีนำคู่สมรสเข้าสวัสดิการสังคมด้วย)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส
 6. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ร.พ. สันป่าตอง  ร.พ. แม่วาง)                   
ขั้นตอนที่  3        อบรมทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และ ธุรกิจสหกรณ์
ขั้นตอนที่  4       สอบสวนใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกถึงบ้านเรือนของผู้สมัคร พร้อมนำเอกสารไปให้ประธาน
                           ที่สังกัด
เซ็นต์รับรองบุคคล พร้อมนำกลับส่งคืนให้กับสหกรณ์ฯ ณ. ที่งานหุ้น 
ขั้นตอนที่  5
       เสนอใบสมัครเข้าเป็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่ออนุมัติ
ขั้นตอนที่  6       นัดผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติ  มาชำระเงินค่าหุ้น และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. ค่าหุ้นแรกเข้า                                                 จำนวน      500          บาท
 2. ค่าธรรมเนียม                                                 จำนวน      50            บาท
 3. เปิดบัญชีออมทรัพย์                                       จำนวน      100          บาท
 4. เปิดบัญชีสัจจะออมทรัพย์                              จำนวน      100          บาท
 5. เปิดบัญชีอออมทรัพย์เพื่อเงินปันผลเฉลี่ยคืน จำนวน      10            บาท
 6. ค่าใช้จ่ายเข้าสวัสดิการสังคม                        จำนวน       200          บาท
  (กรณีนำคู่สมรสเข้าสวัสดิการสังคมด้วยต้องเสียค่าสมัครเพิ่มอีกจำนวนเท่ากัน)
                                                                          รวมทั้งหมด  960   บาท
 
     
 
 
สมัครสมาชิกออนไลน์