กลับหน้าหลัก
กลับหน้าแรก
   
 
 
 
 
วิสัยทัศน์
          สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด มุ่งบริการสมาชิก บุคลากรเป็นศูนย์กลาง ร่วมสร้างสรรค์พันธมิตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ สมาชิก และ บุคลากร
       
พันธกิจ (Mission)
         สร้างความเชื่อถือ ศรัทธายึดหลักธรรมาภิบาลบุคลากรมีความรู้ความสามารถ สมาชิกใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
       
ยุทธศาสตร (strategy)
           1. เพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสหกรณ์
           2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์
           3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกสหกรณ์
           4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการ
               ให้สอดคล้องกับองค์กร
           5. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการดำเนินงาน